Visie en missie, ambities

Stichting Molen De Arend Terheijden is opgericht d.d. 28 november 2013 en heeft als doelstelling de instandhouding van de molen in Terheijden. De belangrijkste ambities zijn:

 • Daar waar “erfgoed van iedereen” is, wil de Stichting inzetten op het vergroten van het maatschappelijk/duurzaam rendement van de molen door deze op vernieuwende wijze te presenteren aan een breed publiek met de focus op: beleving, educatie, participatie en kennisoverdracht.
 • De beleving van de molen is gericht op alle inwoners en tevens op alle toeristen en recreanten die Terheijden, de Gemeente Drimmelen en de regio bezoeken.
 • De educatie richt zich op de jeugd en jongeren en de scholen uit Terheijden e.o.
 • Participatie richt zich op “Sharing the Mill”, d.m.v. onder meer een lidmaatschap van “Stichting Molen de Arend Terheijden”.
 • Kennisoverdracht zorgt ervoor dat middels een actuele website via de digitale snelweg kennis van de molen in woord en beeld bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt.
 • De Stichting beijvert zich om Molen de Arend, welke in haar bezit is, draaivaardig en maalvaardig te laten zijn.
 • De Stichting zal alle middelen die in haar vermogen liggen aanwenden om de omgeving van de molen, de molenbiotoop, te beschermen.
 • De Stichting ziet het als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud van de molen.
 • De Stichting kan haar doelstelling slechts vormgeven d.m.v. de niet aflatende steun van vrijwilligers, vaklieden, sponsoren, subsidiënten en donateurs.
 • De Stichting draagt er zorg voor dat de molen in uitstekende staat van onderhoud verkeert. Zij zal hiervoor naast de bestaande subsidies, op eigen initiatief ook geldstromen van derden aanboren.
 • De Stichting beschikt over een adequate bestuursstructuur.
 • De Stichting streeft ernaar om een geactualiseerde huurovereenkomst aan te bieden aan de molenaar.
 • De Stichting ziet het als haar taak, om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud en het in stand houden van de molen.
 • Het faciliteren van een molenaarsechtpaar.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • Jan-Willem Stoop, voorzitter
 • Herman Schippers, secretaris
 • Frank Dijksterhuis, penningmeester
 • Adri Kamp, bestuurslid

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 59349735. Het ANBI/ RSIN nr. is 853434876. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Verslag van de werkzaamheden van Stichting Molen De Arend, Terheijden.

 

Jaarverslag 2021

Het jaar wordt gekenmerkt door een aantal  veranderingen. Kees Rompa, onze voorzitter is ziek en begin 2022 overleden. We gaan opzoek naar een andere voorzitter. We moeten veranderen van molenmaker, onze oude molenmaker, al meer dan 25 jaar werkzaam voor ons, gaat met pensioen. hij heeft nog wel het halslager vervangen, er is een nieuwe brons legering toegepast. Secretaris Frank Dijksterhuis, heeft Molenmaker Van de Wal uit Alblasserdam bereid gevonden om de nieuwe molenmaker te worden.

Molenaar Adri Kamp is lid geworden van het bestuur.

De maal- of stelligzolder is van een nieuwe stuclaag voorzien en ziet er nu weer piekfijn en wit uit. Gezien de kosten, blijft het bij deze ene zolder.

Het bestuur heeft dit jaar 4 keer vergaderd.

Door corona is het druk op de molen, vooral de webwinkel. Mensen gaan meer bakken en af en toe is er angst voor schaarste.

Beleidsplan 2022

Voor 2022 gaan we opzoek naar vervanging van de voorzitter en uitbreiding  van het bestuur. Door corona zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden verschoven naar 2022. De nieuwe molenmaker gaat dit doen. We hebben het  onderhoudsplan de werkzaamheden die hieruit voortvloeien gaan we in stappen uitvoeren.

Financieel verslag  2021 2020
  per ultimo per ultimo
Activa    
     
materiele vaste activa 1 1
liquide middelen 92480 94715
     
Totaal Activa 92481 94716
     
     
Passiva    
     
Eigen vermogen 3052 2791
voorziening onderhoud 90564 76264
Overlopende passiva -1135 15661
     
  92481 94716

 

Logo stichting met draaiende wieken