Visie en missie, ambities

Stichting Molen De Arend Terheijden is opgericht d.d. 28 november 2013 en heeft als doelstelling de instandhouding van de molen in Terheijden. De belangrijkste ambities zijn:

 • Daar waar “erfgoed van iedereen” is, wil de Stichting inzetten op het vergroten van het maatschappelijk/duurzaam rendement van de molen door deze op vernieuwende wijze te presenteren aan een breed publiek met de focus op: beleving, educatie, participatie en kennisoverdracht.
 • De beleving van de molen is gericht op alle inwoners en tevens op alle toeristen en recreanten die Terheijden, de Gemeente Drimmelen en de regio bezoeken.
 • De educatie richt zich op de jeugd en jongeren en de scholen uit Terheijden e.o.
 • Participatie richt zich op “Sharing the Mill”, d.m.v. onder meer een lidmaatschap van “Stichting Molen de Arend Terheijden”.
 • Kennisoverdracht zorgt ervoor dat middels een actuele website via de digitale snelweg kennis van de molen in woord en beeld bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt.
 • De Stichting beijvert zich om Molen de Arend, welke in haar bezit is, draaivaardig en maalvaardig te laten zijn.
 • De Stichting zal alle middelen die in haar vermogen liggen aanwenden om de omgeving van de molen, de molenbiotoop, te beschermen.
 • De Stichting ziet het als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud van de molen.
 • De Stichting kan haar doelstelling slechts vormgeven d.m.v. de niet aflatende steun van vrijwilligers, vaklieden, sponsoren, subsidiënten en donateurs.
 • De Stichting draagt er zorg voor dat de molen in uitstekende staat van onderhoud verkeert. Zij zal hiervoor naast de bestaande subsidies, op eigen initiatief ook geldstromen van derden aanboren.
 • De Stichting beschikt over een adequate bestuursstructuur.
 • De Stichting streeft ernaar om een geactualiseerde huurovereenkomst aan te bieden aan de molenaar.
 • De Stichting ziet het als haar taak, om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud en het in stand houden van de molen.
 • Het faciliteren van een molenaarsechtpaar.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • C.P.F.M. Rompa, voorzitter
 • H.L. Schippers, secretaris
 • F. Dijksterhuis, penningmeester

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 59349735. Het ANBI/ RSIN nr. is 853434876. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Verslag van de werkzaamheden van Stichting Molen De Arend, Terheijden.

Is 2014 een jaar van vergaderen en plannen maken geweest, 2015 is dan het jaar van besluiten uitvoeren en een begin maken met de restauratie.

De website van de Stichting is verder uitgebouwd en ook aan de aanvraag voor een ANBI status wordt gewerkt. Voor dit laatste moet de website goed bereikbaar en volledig zijn. Ook wordt gewerkt aan een eigen huisstijl voor de Stichting.

Het belangrijkste moment van 2015 was het tekenen van de Koopakte door de Gemeente Drimmelen en de Stichting. De molen is nu officieel eigendom van de Stichting. Een ander belangrijk feit, dat hiermee samenhangt, is de overdracht van de subsidiegelden van de Gemeente naar de Stichting. De overdracht zal eind oktober voltooid zijn. De Stichting heeft alle rechten en plichten die aan de subsidie verbonden zijn overgenomen. De Stichting kan daardoor beslissingen nemen en opdrachten tot restauratie verlenen.

In het voorjaar zijn offertes voor het uitvoeren van de restauratie aan de buitenmuur aangevraagd bij 2 aannemers. In augustus is de beslissing genomen om met Aannemersbedrijf Oome Restauratie uit Raamsdonksveer door te gaan. De adviseur van de Stichting heeft dit hele traject doorlopen en legt op dit moment de laatste hand aan het opstellen van de opdracht.

Door molenmakerij Kees Straver is en offerte ingediend voor het molenaarmakerswerk. Dit werk omvat: restauratie staartbalk en lange spruit, restaureren bovenwiel met nieuwe kammen, vernieuwen van 3 van de 4 schoren en nog wat kleiner werk.

De penningmeester heeft de begrotingen ingepast in de bestaande begroting op basis waarvan de subsidie is verstrekt. De restauratie van de muur valt goedkoper uit, die van de molenmaker hoger. Binnen de huidige begroting is dat geen probleem, deze wordt niet overschreven en vertoond nog een flinke buffer.

De Stichting hoopt dan ook in oktober de opdrachten te doen uitgaan. De restauratie is gepland in het voorjaar van 2016. Deze datum is bepaald door de eis van de RCE om de restauratie van de muur niet tussen 15 oktober en 15 april uit te voeren. Molenmaker Straver begint met de restauratie van het bovenwiel in januari. Het wiel wordt gedemonteerd en in de werkplaats gerestaureerd, voor een beter resultaat.

2015 is een jaar geweest waarbij niet veel zichtbare werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar het is wel een zeer belangrijk jaar geweest. Uiterlijke resultaten komen er in 2016.

Financieel Verslag 2016.

Na de overname van de molen van de Gemeente Drimmelen in het najaar 2015, hebben we in dit verslagjaar grotendeels de restauratie uitgevoerd. Op het schilderwerk na is deze grote restauratie thans voltooid.

In totaal werd aan restauratiekosten een bedrag van €,134.835,63 uitgegeven.
Dit werd gefinancierd door de ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Brabant(€.-94.384,94) en de éénmalige bijdrage van de Gemeente Drimmelen (€.-40.450,69)
Verder werden aan de Molen nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd ten bedrage van €.1.628,–
De overige uitgaven betroffen:

-Verzekeringen €, 5.194,–
-Overige huisvestingkosten “ 157,–
-Reclamekosten (website) “ 1.752,–
-Bankkosten “ 128,–

Deze overige uitgaven werden gefinancierd door de donaties van de Vrienden van onze stichting (€.1.350,–) , de opbrengst van de oliebollenverkoop (€.1.800,–) en de huuropbrengst van de molen.

Door de Monumentenwacht is onlangs een rapport opgesteld over de te verwachten toekomstige onderhoudsverplichtingen. Ons beleid is erop gericht om door middel van acties (werven Vrienden; oliebollenverkoop en huurinkomsten) deze uitgaven in de toekomst te kunnen financieren.

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Logo stichting met draaiende wieken